Moja twórczość

DYPLOM
Data rozpoczęcia stażu:
1 września 2011 roku
 
 
Data zakończenia stażu:
31 maja 2014 roku
Wstęp
 
Zdrowy styl życia, korzyści płynące z uprawiania sportu, higiena fizyczna i psychiczna oraz zalety pływania to idee, które moi rodzice- wychowawcy i trenerzy pływania wpajali mi od najmłodszych lat. Zachęcano mnie do wszelkiej aktywności fizycznej w tym sportu wyczynowego, uczono bycia najlepszym przy poszanowaniu innych zawodników i w duchu fair play. Nauczanie, a szczególnie nauka i doskonalenie pływania było w moim domu wiodącym tematem. Lubiłem ruch, ćwiczenia, rywalizację i chętnie próbowałem swoich sił w różnych sportach. Mając 14 lat ukończyłem kurs Młodszego Ratownika WOPR, a także kurs instruktora pływania. Wraz z końcem szkoły średniej byłem zdecydowany podjąć studia na AWF.
Po pięciu latach nauki na kierunku nauczycielskim wiedziałem, że moje życie zawodowe będzie związane z pływaniem. Podjęcie pracy i wybór utartej drogi nie były jednak atrakcyjnym wyzwaniem dla młodego, wykształconego sportowca. Chciałem spróbować swoich sił i lepiej poznać swoje możliwości. Chciałem podróżować, poznawać ludzi, realizować marzenia. A najbardziej marzyłem o Australii, która w czasach przed internetem była miejscem tajemniczym i niepoznanym.
Dwa lata po studiach siedziałem w samolocie do Sydney uśmiechając się na myśl
o podróży w nieznane. Zakładałem, że wrócę po kilku miesiącach lub roku. Jednak kraj ten zafascynował mnie tak mocno, że nawet nie zauważyłem, kiedy spędziłem tam prawie pięć lat. Opanowałem język angielski, zawarłem trwałe przyjaźnie, przyjęto mnie do jednostki ratownictwa wodnego. Byłem szczęśliwy. Tym bardziej, że pracując w różnych miejscach i wykonując bardzo zróżnicowane zadania czułem, że umiem coraz więcej, co przekładało się na moje poczucie bezpieczeństwa- skoczyłem na głęboką wodę i poradziłem sobie.
Zwieńczeniem moich starań było ukończenie Businesss College of Sydney oraz otrzymanie pracy instruktora pływania w jednej z najlepszych szkół w regionie. Przez następne dwa lata zdobywałem doświadczenie praktyczne i obserwowałem treningi prowadzone przez australijskich, amerykańskich a nawet Japońskich trenerów. Okres ten znacznie wzbogacił mój warsztat pracy i sprawił, że poczułem się pewnie jako nauczyciel i trener pływania.
Wracając do Polski wiedziałem już czym chcę zajmować się w przyszłości.
Początkowo pracowałem w niepełnym wymiarze godzin na kilku wrocławskich pływalniach, prowadząc zajęcia dla dzieci i dorosłych. Zajmowałem się także osobami autystycznymi i niepełnosprawnymi. Okres ten uwrażliwił mnie na ich potrzeby, czego efektem są organizowane przeze mnie integracyjne zawody pływackie.
Ostatecznie zatrudniony zostałem w MDK Fabryczna, gdzie pracuję do dziś.
Będąc nauczycielem szukającym nowych wyzwań, zainteresowanym rozwojem zawodowym, pracą z młodzieżą oraz doskonaleniem warsztatu pracy, uznałem staż na nauczyciela dyplomowanego za naturalny krok w karierze. Ponadto podjąłem się jego realizacji kierowany ambicją, by uzyskać najwyższy stopień w zawodzie nauczyciela. Dużą rolę przy podejmowaniu decyzji miały także wspomniane wyżej wymienione tradycje rodzinne.
Wierzę, że osiągnięte przeze mnie cele główne i szczegółowe oraz liczne projekty, wpłyną pozytywnie na rozwój placówki i atrakcyjność zajęć.
Przy okazji składam podziękowania: moim Rodzicom za inspirację oraz zaszczepienie we mnie pasji do pracy wychowawczej. Dyrekcji MDK Fabrycznej za opiekę merytoryczną i nieustające wparcie. Gronu pedagogicznemu za pomoc przy realizacji założeń stażu.
 
Rozdział I
§ 8 ust.2 pkt 1
„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”
 
Formy kształcenia i doskonalenia zawodowego szkolenia i konferencje
 
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe:
07.12.2011r. - Nadanie międzynarodowych stopni zawodowych
Ratownik Wodny Morski, Ratownik Wodny Pływalni, Ratownik Wodny Śródlądowy upoważniających mnie do samodzielnej pracy i pełnienia funkcji kierowniczych na wszystkich akwenach wodnych tj. pływalniach otwartych i krytych, wodnych parkach rozrywki oraz kąpieliskach śródlądowych i nadmorskich. Uprawnienia te honorowane są także w wielu krajach europejskich.
 
04.12.2011r. – Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej (KPP)
Na kursie dowiedziałem się w jaki sposób prowadzić zaawansowane i wymagające działania ratownicze od momentu wypadku (zdarzenia zagrożenia życia), do czasu przekazania poszkodowanych zespołowi karetki pogotowia. Poznałem również rodzaje pierwszej pomocy, ich zakres, a także obowiązujące regulacje prawne.
W efekcie dotychczasową wiedzę poszerzyłem o takie umiejętności jak: zabezpieczenie miejsca wypadku, sprawdzenie stanu poszkodowanego (lokalizacja odniesionych urazów), bezpieczeństwo osoby udzielającej pierwszej pomocy, diagnozowanie urazów wewnętrznych i obsługę defibrylatora. Zapoznałem się także z najnowszymi technikami reanimacji oraz sposobami jej przeprowadzania w ekstremalnie trudnych warunkach. Zakończony wymagającym egzaminem kurs KPP jest podstawowym wymogiem kwalifikującym do pracy Ratownika Wodnego, a jego ważność należy aktualizować co trzy lata.
Ze względu na wysoki koszt, specjalistyczne treści i szczegółowy egzamin szkolenia te spotykają się z falą krytyki. Osobiście uważam powyższe za zalety i cieszy mnie możliwość cyklicznego uczestnictwa- nabyte umiejętności dają poczucie wiary we własne siły i pewność w podejmowaniu  krytycznych decyzji.
 
18.11.2011r.- Kształcenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy
Celem kształcenia była aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Patrząc z perspektywy wykwalifikowanego ratownika szkolenie to zawierało niewiele istotnych informacji i obarczone było wieloma błędami  merytorycznymi, co w przypadku treści związanych z ratowaniem ludzkiego życia uważam za niedopuszczalne.
Także wykorzystane materiały i przybory pozostawiały wiele do życzenia- manekin na którym przeprowadzaliśmy ćwiczenia przypominał relikt z lat 80-tych, a prezentowane nam apteczki  absolutnie nie przystawały do współczesnych standardów.
Słuchając uwag moich kolegów i koleżanek jest dla mnie jasne, że szkolenie to nie spełniło ich oczekiwań. Mnie natomiast zainspirowało do działań mających na celu podniesienie jakości odbywających się na terenie placówki kursów pierwszej pomocy.
Zaproponowałem, by w przyszłości prowadzone były one przez aktywnych zawodowo i świetnie wykwalifikowanych ratowników medycznych, a treści szkolenia lepiej dopasowanie do potrzeb nauczycieli.
 
27.10.2011r –Kurs instruktażowy dla kierowników wycieczek i imprez szkolnych
27.10.2011r – Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku

Uczestnictwo w obu kursach wzbogaciło moją wiedzę oraz warsztat pracy w zakresie podstaw prawnych, wymogów oraz obowiązków dotyczących organizowania wycieczek. Szkolenia uwrażliwiły mnie na kwestie bezpieczeństwa przewozu dzieci i młodzieży środkami transportu, a także nauczyły najlepszych sposobów planowania wycieczki oraz kompletowania niezbędnej dokumentacji.
Kilkugodzinne szkolenia prowadzone były w bardzo przystępny sposób i poświęcono wiele miejsca na omówienie konkretnych przykładów, co w przypadku tak teoretycznych treści ma dla mnie ogromne znaczenie. Także dobór materiałów dydaktycznych oraz kompetencje prowadzących oceniam bardzo pozytywnie.
W efekcie z dużo większym spokojem realizuje zadania kierownika wycieczek, dzięki czemu organizacja wyjazdów przebiega sprawniej i nie pozostawia miejsca na przypadek.

 
22.02.2013r. – Szkolenie z impostacji głosu z elementami higieny głosu i dykcji
  Udział w tym szkoleniu sprawił, iż stałem się bardziej świadomy popełnianych błędów z udziałem narzędzia mojej pracy- głosu. Żałuję, iż trwało ono jedynie kilka godzin, ponieważ dla instruktora pracującego w warunkach akustycznych basenu higiena głosu ma ogromne znaczenie. Niestety przekazywane wiadomości nie dotyczyły metod poprawy błędów czy sposobów właściwego radzenia sobie z technikami oddechowymi, a skupiały się raczej na podstawowych i znanych mi od dawna ćwiczeniach. Brak możliwości zadawania pytań i chaotyczny sposób przekazywania wiedzy jedynie pogłębił moją frustrację.
Jako szkolenie dla osób szukających sposobów na poprawę często eksploatowanego narządu głosu nie dało mi właściwie żadnej wiedzy ale mimo to uważam je za potrzebne- dziś jestem bardziej wyczulony na potrzeby dbania o dykcję i właściwe operowanie głosem. Dzięki temu doświadczeniu mam świadomość, że w przyszłości powinienem poszerzyć swoją wiedzę w tym obszarze.
 
07.09.2012r– Seminarium na temat ochrony danych osobowych w placówce oświatowej
Osoba prowadząca szkolenie udzieliła nam wyczerpujących informacji o szeroko pojętych aspektach administracyjno- prawnych dotyczących ochrony prawa do prywatności.   Podczas szkolenia zapoznaliśmy się z:
-  zasadami przetwarzania i ochrony danych osobowych
-  prawami i obowiązkami osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych
-  prawami osób, których dane dotyczą w oparciu o obowiązujące akty prawne.
Dowiedzieliśmy się także jak posługiwać się zbiorami danych osobowych a także pojedynczymi danymi. Szkolenie uświadomiło mi jak duże zagrożenia niesie ze sobą postępująca cyfryzacja i jak właściwie chronić prywatność w świetle wymaganych prawem zapisów.
 
12.11.2013r.– Szkolenie pt: „Trening pokonywania stresu i zapobieganiu wypaleniu zawodowemu u nauczycieli”
W szkoleniu tym uczestniczyłem bardzo chętnie ze względu na tematykę ściśle połączoną z psychologią i samoświadomością- obszary, którymi jestem zainteresowany zarówno zawodowo jak i prywatnie. Zostaliśmy podzieleni na małe grupy aby proponowane ćwiczenia przebiegały sprawniej. Dzięki temu zdobywane informacje i testy diagnostyczne mogły być weryfikowane na bieżąco. Szkolenie mimo krótkiego czasu trwania było niezwykle efektywne, dzięki dobrze przygotowanym tematom i praktycznej wiedzy prowadzących. 
Celem szkolenia było zdiagnozowanie własnego poziomu motywacji i określenie swojego indywidualnego potencjału rozwoju, a także  nauczenie się świadomego sterowania dialogiem wewnętrznym i zmieniania niefunkcjonalnych przekonań.
Dowiedziałem się jakie narzędzia pomagają wpływać na swój poziom motywacji oraz jak mogę zastosować je w życiu codziennym oraz zawodowym. W efekcie szkolenie uświadomiło mi co robić, a czego unikać, by wykonywanie zawodu nauczyciela jak najczęściej wiązało się z przeżywaniem pozytywnych emocji.
 
Konferencje
30.11- 01.12.2012r – VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych”
Bardzo istotną częścią konferencji odbywającej się na krytej pływalni AWF był blok pokazów sportu niepełnosprawnych- głównie pływania, nurkowania, (w którym wziął czynny udział prezes J. Patkiewicz), oraz nauki pływania dla dzieci z zespołem Downa. Całość pokazów prowadził trener Mysłakowski, który także uczestniczył w obradach konferencji, demonstrując różne metody oraz przedstawiając ciekawostki związane z uprawianiem sportu wyczynowego przez osoby niepełnosprawne.
 
10.09-11.09.2012r – Ogólnopolska Konferencja Edukacyjna „Teoretyczno- metodyczne aspekty edukacji sportowej dzieci i młodzieży na przykładzie gry w piłkę siatkową”
W konferencji, która odbyła się na terenie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, wzięło udział wielu studentów, pracowników uczelni oraz sportowców. Warto podkreślić wysokie kompetencje prowadzących – uznanych zawodników oraz wybitnych szkoleniowców.
Wykłady i prelekcje wspomnianych autorytetów była dla mnie głównym powodem obecności na tej konferencji. Z zainteresowaniem uczestniczyłem również w odbywającej się następnego dnia części praktycznej – obfitującej w pokazy różnych odmian gry w piłkę siatkową dla dzieci i młodzieży. Wiele z zaobserwowanych rozwiązań zainspirowało mnie do przemyśleń w kierunku zastosowania ich w środowisku wodnym.
Efektem uczestnictwa w tej konferencji jest poznanie szerokiej gamy gier i zabaw oraz częstsze używanie piłek na prowadzonych przeze mnie zajęciach.

23.05.2012r - Ogólnopolska Konferencja Edukacyjna - zakładane a rzeczywiste efekty kształcenia z wykorzystaniem piłek edukacyjnych „edubal”
Konferencja miała na celu poszerzeniu mojej wiedzy na temat nowoczesnych środków dydaktycznych i zastosowania piłek edukacyjnych „edubal” w nauczaniu. Zgadzam się ze stwierdzeniem, że piłki edukacyjne "edubal" to nowatorska pomoc dydaktyczna dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego. Zajęcia prowadzone przy użyciu piłek "edubal" pozwalają nabywać zarówno umiejętności niezbędne do uczestnictwa w sportowych grach zespołowych, jak również rozwijają umiejętności z zakresu prostych działań matematycznych oraz zapoznają z podstawowymi zagadnieniami języka polskiego.
Konferencja składała się w większości z wykładów i prezentacji multimedialnych. Było to dla mnie zaskoczeniem, ponieważ spodziewałem się bardziej praktycznego zaprezentowania tematu. Prowadzone prelekcje skupiały się na różnego rodzaju podsumowaniach i analizach, natomiast zdecydowanie brakowało mi konkretnych wniosków i konkluzji. Byłem ciekaw na ile przydatne w mojej pracy mogą być piłki „edubal” i jak zastosować je w zajęciach na pływalni.
W efekcie konferencji i wiedzy z niej wyniesionej postanowiłem zaplanować zajęcia na basenie spełniające podobną funkcję edukacyjną z nauką pływania.
 
 
Organizacja i przeprowadzanie różnorodnych programów własnych
 
Chętnie i z entuzjazmem organizuje i przeprowadzam wszelkie akcje charytatywne i wychowawcze. Specyfika pracy w Młodzieżowym Domu Kultury sprzyja realizacji tego rodzaju przedsięwzięć, a sportowa idea fair play doskonale z nimi współgra. Poniżej przedstawiam najważniejsze z moich projektów:
 
„Wielki Wyścig na 100 km”
Rozpoczynając pracę w MDK Fabryczna objąłem stanowisko trenera sekcji pływackiej, wtedy jeszcze nazywanej Klubem Sportowym. Obowiązywały wówczas ścisłe zasady przyjęć, a selekcji dokonywało się na podstawie wyniku na danym dystansie. Istniał także sztywny podział na dwie grupy wiekowe, co jest zrozumiałe w przypadku częstych wyjazdów na zawody (konkretne roczniki).
Po odejściu trenera starszej grupy, w jego miejsce zatrudniono p. Dominikę Komórek- byłą zawodniczkę MKS Juvenia, doskonale znającą obciążenia jakim poddawani są coraz młodsi adepci sportu pływackiego.
W ciągu następnego roku sekcja pływacka MDK Fabryczna przechodziła stopniowo z typowo wyczynowej na coraz bardziej rekreacyjną. Stało się to niejako naturalnie w odpowiedzi na brak zajęć dla dzieci i młodzieży zainteresowanych pływaniem lecz niespełniających wysokich norm klubów sportowych.
W efekcie zmian nasza sekcja powiększyła się dwukrotnie a sprawdziany i stoper zastąpiły dbanie o zdrowy wygląd, ładny styl i właściwe nawyki zachowań. Znaleźliśmy także czas na wprowadzenie do treningu elementów gimnastyki korekcyjnej. Zauważyłem jednak, że w związku z brakiem tak dużej jak dotąd liczby zawodów, wiąże się problem braku motywacji do charakterystycznych dla pływania monotonnych treningów.
W związku z tym postanowiliśmy wprowadzić do zajęć elementy ratownictwa wodnego oraz piłki wodnej. Zastosowanie powyższych środków odniosło spodziewany skutek, jakkolwiek w dalszym ciągu widoczny był brak entuzjazmu do treningów kondycyjnych.  Chcąc urozmaicić także i ten aspekt, wprowadziłem element rywalizacji pod nazwą „Wielki Wyścig na 100 km”

Wyścig rozpoczął się w listopadzie 2013 roku,  a zakończył w momencie osiągnięcia wymaganej liczby 100km. Na pierwsze dziesięć osób czekały atrakcyjne nagrody, a zawodnicy mieli możliwość śledzenia  jego przebiegu na stronie internetowej naszej sekcji oraz portalu facebook. Aby dodatkowo zwiększyć motywacje uczestników wykonałem i zawiesiłem na basenie specjalnie opracowane tablice wyników.  
pobrany plik

Wprowadziłem także system mini nagród w postaci dodatkowych kilometrów za zaangażowanie w wolontariat, frekwencję i akcje charytatywne np. (1kg zakrętek = 1 km)
 
 Cele:
- zmotywowanie uczniów do systematycznego trenowania
- przepływanie większych dystansów na zajęciach
- zwiększenie frekwencji
- zachowanie zasad fair play
- integracja zawodników
- wprowadzenie elementu rywalizacji poprzez zabawę
Efekt przekroczył moje najśmielsze oczekiwania- frekwencja na treningach stała się regularna, ilość przepływanych na treningu kilometrów zwiększyła się dwukrotnie a monotonię w treningu zastąpiły entuzjazm i zaangażowanie. Szczególnie wartym podkreślenia efektem jest fakt, że zawodnicy często i chętnie zgłaszali chęć przedłużenia treningu, by przepłynąć dodatkowe kilkaset metrów. W treningu pływackim jest to absolutny ewenement i marzenie każdego trenera. Zawieszone na basenie tablice wzbudziły duże zainteresowanie wśród dzieci oraz nauczycieli. Wielu z nich postanowiło wprowadzić podobne konkursy do swoich treningów i zajęć. Pomysł okazał się na tyle efektywny, że postanowiliśmy organizować go cyklicznie.

Projekt: „Zakręcona piłka wodna”
Małego Szymona zauważyłem na jednej z ulotek dostarczanych wraz z pocztą. Zaciekawił mnie fragment dotyczący plastikowych zakrętek- do tej pory nie przywiązywałem uwagi do ogólnych zbiórek woląc inne, bardziej bezpośrednie formy pomocy. Tym razem zdecydowałem dowiedzieć się więcej. Zastanawiałem się według jakiego klucza zbierane zakrętki stają się później pomocą w rehabilitacji Szymona.
Ktoś je kupuje? kto? jaki jest przelicznik? czy różne firmy stosują ten sam? może lepiej zbierać inny plastik? jeśli tak to jaki? Wszystkie te wątpliwości znalazły swoje miejsce w artykule umieszczonym na stronie sekcji pływackiej. Po kilku dniach intensywnych badań na ten temat uznałem, że to działanie nie tylko pożyteczne ekologicznie, potrzebne wielu ludziom ale także zajęcie, które można z powodzeniem adoptować na potrzeby wychowawcze młodzieży.
Podczas jednego z treningów zapoznałem zawodników z sytuacją Szymona
 i wyjaśniłem na czym polega jego choroba i czego potrzebuje by kontynuować leczenie. Z uśmiechem wspominam ich natychmiastową, żywiołową reakcję i entuzjastyczne propozycje…
Znam młodzież na tyle by wiedzieć, iż bez odpowiedniej motywacji ciężko im wytrwać w zadaniach długofalowych. Dodatkowym wzmocnieniem jest oczywiście nagroda- w tym przypadku gra w piłkę wodną zamiast nużącego treningu. Każde dostarczone mi tysiąc zakrętek to dziesięć minut gry. Celowo nie zastosowałem wartości wagowych aby poprzez liczenie każdej sztuki zwiększyć zaangażowanie zbierających. Chciałem by rozumieli, że liczy się KAŻDA nawet malutka pomoc.
pobrany plik (1)
W ten sposób zorganizowałem konkurs "Zakręcona piłka wodna",
Już następnego dnia w pokoju nauczycielskim zastałem kilka ciężkich pakunków opisanych imieniem i nazwiskiem oraz liczbą nakrętek w danym pojemniku. Ku mojemu zaskoczeniu każdy kolejny tydzień przynosił następne, liczone już w tysiącach sztuki. Nie byłem przygotowany na całkowitą rezygnację z treningów ale danego słowa zamierzałem dotrzymać i ku radości młodych pływaków –zbieraczy prawie cały miesiąc upłynął nam na rozgrywkach w piłkę wodną.
pobrany plik (2)
W rezultacie udało nam się zebrać kilkadziesiąt tysięcy zakrętek co przerosło najśmielsze moje oczekiwania i  wzmocniło wiarę w uniwersalne wartości.
Mając przed sobą cały ten ogromny stos kartonów  uznałem, że skoro mamy je przekazać Szymonowi to najlepiej będzie zrobić to osobiście. Nie byłem pewny czy uda mi się namówić rodziców Szymona na takie spotkanie ale już pierwsza rozmowa rozwiała moje wątpliwości- Szymon, jego mama i tato okazali się bezpośrednimi, wspaniałymi ludźmi. Chciałem aby poznając tego bardzo potrzebującego pomocy chłopca we własnej osobie, uczniowie mieli okazję doświadczyć czegoś niecodziennego. Zwykle biorąc udział w akcji charytatywnej nie mamy później okazji zobaczyć na własne oczy jej efektów- radości i uśmiechu osoby obdarowanej. Myślę, że to bardzo przyjemne uczucie, a także ogromna motywacja, żeby postarać się jeszcze bardziej w kolejnych edycjach tego konkursu.
pobrany plik (3)
  
Cele:
- podniesienie poziomu wrażliwości na potrzeby innych osób
- bezinteresowna i efektywna pomoc niepełnosprawnym,
- podnoszenie świadomości ekologicznej
- zainteresowanie uczniów rożnymi formami pomocy charytatywnej
- pomoc w finansowaniu sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzebujących
Do akcji namówiłem również sprzedawców z wielu osiedlowych sklepów w tym także Agencję Pocztową „Ad- Meg”, której właściciele niemal codziennie pojawiali się na basenie wspierając nas zawrotną liczbą zebranych zakrętek. W podziękowaniu wręczyłem im drobne upominki wraz z dyplomem, który do dziś zdobi frontową szybę urzędu.
 
 
„I Ty zostaniesz Ratownikiem”
„I Ty zostaniesz Ratownikiem” to wprowadzony przeze mnie program edukacyjno- rekreacyjny skierowany do najmłodszych uczestników zajęć MDK Fabryczna.
Podobnie jak większość moich pomysłów i projektów także i ten powstał w odpowiedzi na potrzeby moich wychowanków.
  Rok 2014 przyniósł wiele zmian w prawie dotyczącym zawodu ratownika. Wszystkie stopnie zostały ujednolicone do stopnia nazwanego po prosty Ratownik WOPR.  Oznacza to także zniesienie funkcji i stanowiska: Młodszy Ratownik WOPR. Dzięki niej młodzi pływacy mogli ukończyć odpowiedni kurs mając ukończone 14 lat i zgodnie z prawem mogli praktykować oraz pracować na stanowiskach pod okiem doświadczonych kolegów.
 Organizacja praktyk, szkoleń i stanowisk oraz pomoc w znalezieniu pierwszej pracy dla młodych adeptów ratownictwa od zawsze towarzyszą mi w codziennej pracy. Był to jeden z głównych filarów motywacyjnych zarówno dla ratowników jak i dla mnie. Ratowanie ludzkiego życia to zajęcie wymagające odpowiedzialności i wytrwałości a przy tym niosące ogromne pokłady satysfakcji nie mogącej równać się z niczym innym.
Projekt „I Ty zostaniesz Ratownikiem” jest moja pierwszą odpowiedzią na zaistniałą sytuację – poza tym trwają moje rozmowy z władzami WOPR na temat możliwych zmian proceduralnych (Uchwały, Zarządzenia, Walne Zgromadzenia)
   Jako szef ratowników na kąpielisku glinianki zaproponowałem dzieciom, rodzicom, dyrekcji MDK i wszystkim chętnym, by okres dwóch tygodni lipca przeznaczyć na opiekę i edukację najmłodszych. W ramach tego projektu rodzice i opiekunowie dostają możliwość pozostawienia swoich pociech pod moją ścisłą opieką i na wzór półkolonii mogą odebrać je po powrocie z pracy. Codziennie o stałej godzinie odbieram dzieci z miejsca zbiórki, zapisuję numery telefonów prawnych opiekunów i omawiam program zajęć na dany dzień – poszczególne punkty są zależne od warunków pogodowych i ilości ratowników na dyżurze.
Warto wspomnieć, że uczestnictwo jest całkowicie darmowe, jedyną opłatę stanowi bilet wstępu na kąpielisko - dzięki uprzejmości kierownictwa Glinianki, to często bardzo symboliczna suma od 1 do 3 zł za dobę.
    „I Ty zostaniesz Ratownikiem”  to przede wszystkim popularyzacja i przybliżenie tajników zawodu najmłodszym- z przyjemnością dbam aby dowiedzieli się o tej pracy jak najwięcej  i staram się zaszczepić w nich chęć do pomagania innym.
Dzieci uczestniczą w zorganizowanych pogadankach na temat bezpieczeństwa – oprócz mnie, wiedzę przekazują także inni Ratownicy WOPR, Policjanci oraz Ratownicy Medyczni
(omawianie wyposażenia karetki, odpowiadanie na pytania ect.). Zapoznają się także z każdym aspektem funkcjonowania kąpieliska – od stanowisk na których „pomagają  pilnować”, przez sprzęt ratowniczy (koła, rzutki, żerdzie, nosze, ect.) i medyczny (torba R1, ambulatorium), aż po patrole łodzią ratowniczą - co stanowi zresztą najbardziej atrakcyjny punkt programu.
  Dbamy też o szereg drobiazgów związanych z opieka nad dziećmi takich jak regularne używanie kremów z filtrem, noszenie nakryć głowy, odpowiednia ilość napojów i jedzenia. Praktyka dowodzi, że o prowiant zwykle dbają rodzice przygotowując kanapki lub przekąski ale jesteśmy tez gotowi dzielić się własnymi „zasobami”.
  Skonstruowany w ten sposób projekt oddziałuje pozytywnie na wszystkich w nim uczestniczących. Przede wszystkim daje możliwość atrakcyjnego spędzenia czasu dzieciom, które z różnych powodów spędzają lato w mieście. Pomaga również ich rodzicom, poszerza wakacyjną ofertę MDK Fabryczna oraz stanowi ciekawe doświadczenie dla etatowych ratowników, którzy często ku swojemu zaskoczeniu odkrywają w sobie talenty pedagogiczne.

  
Rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy
  Będąc nauczycielem twórczym i poszukującym ciekawych rozwiązań w swojej pracy wielokrotnie dokonuję analizy przeprowadzonych zajęć, a także weryfikuję swoją wiedzę w oparciu o dostępną literaturę. Chętnie sięgam do materiałów szkoleniowych, książek i dostępnych czasopism z zakresu pływania. Szczególnie wartą polecenia jest książka „Pływanie metodą Total Immersion” Terrego Laughina- jednego z autorytetów we współczesnym sporcie pływackim.                            
Książka ta zawiera nowatorskie metody i ćwiczenia pomocne w nauczaniu pływania dzieci i osób dorosłych. Dodatkowo jest to doskonały poradnik dla osób samodzielnie uczących się pływać.
  Kolejną ciekawą pozycją jest poradnik dla rodziców i opiekunów ”Naucz dziecko pływać” autorki Susan Merediths. Jej zaletą są rysunki i kolorowe ilustracje umożliwiające korzystanie z niej wspólnie z dzieckiem. Jest to bardzo czytelna i oparta na zasadzie obrazków książka, która wyjaśnia w prosty sposób jak prawidłowo wykonywać poszczególne ruchy ciała, ramion, nóg i głowy. Opisane są szczegółowo ćwiczenia, które najpierw wykonywane są na lądzie, a następnie poznane umiejętności sprawdzane są w wodzie.
  Wartą polecenia jest także pozycja pt: „Ucz się pływać” autora Włodzimierza Olszewskiego. Książka ta przeznaczona jest dla osób prowadzących naukę pływania elementarnego. Znajdują się w niej takie zagadnienia jak: stylowe pływanie oraz kwestie związane z ratownictwem. Zawiera rysunki oraz wiele szczegółowych opisów technik pływackich i bezpiecznego zachowania się nad wodą. 
  Studiując literaturę z zakresu pływania można łatwo zauważyć, iż pozycji godnych polecenia jest niewiele. Te, które istnieją napisane zostały w latach 80-tych i część zawartych w nich treści jest już nieaktualna. Poza tym większość literatury pisana jest głównie dla trenerów – dominuje fachowy język oraz skomplikowane terminy. Natomiast brakuje pozycji dla amatorów, którzy chcieliby poprawić swoją technikę lub pogłębić wiedzę na temat pływania. 
Myślę, że napisanie i wydanie takiej książki to wyzwanie, którego chciałbym się podjąć w najbliższej przyszłości, choć pomysł ten dopiero kiełkuje w mojej głowie.
 
 
 
Rozdział II
§ 8 ust.2 pkt 2
„Wykorzystanie w pracy technologii  informacyjnej i komunikacyjnej”
 
   Ostatnimi czasy technologia informacyjna i komunikacyjna stawiają przed nauczycielami nowe wyzwania. Komputer stał się nieodzownym narzędziem w pracy każdego nauczyciela, w tym także mojej. Umiejętności komputerowe, samodzielnie uzupełniane przeze mnie w oparciu o fachową literaturę, wykorzystuję w życiu prywatnym i w pracy.
  Technikę komputerową i komunikacyjną wykorzystuję min. do opracowywania wszelkich dokumentów związanych z pracą nauczyciela w wersji elektronicznej. Dodatkowo pomaga mi w tworzeniu planów wynikowych tj. roczny plan pracy czy sprawozdanie, a także w przygotowywaniu zasad gier zespołowych, scenariuszy zajęć czy planów wycieczek, list obecności itp.
W pracy dydaktycznej wykorzystuję programy komputerowe min. excel, który służy do oceny poziomu umiejętności i sprawności fizycznej uczniów, dzięki czemu mam możliwość sprawdzania na bieżąco postępów i ich ewaluację.
Internet służy mi jako źródło niezbędnych informacji oraz jest środkiem komunikacji z otoczeniem. Korzystając z poczty elektronicznej, poprzez email lub sms, mam możliwość wymiany ciekawych pomysłów i doświadczeń z innymi nauczycielami wychowania fizycznego oraz korespondencji z rodzicami. Przesyłam drogą elektroniczną wszelkie informacje o zawodach, imprezach sportowych, zgłoszenia startujących zawodników, wyników itp.
  Konsultacje z doświadczonymi kolegami oraz samokształcenie umożliwiły mi pogłębienie wiedzy dotyczącej obsługi programów komputerowych, takich jak obsługa systemu Windows, a szczególnie edytora tekstu Word, Excel, PowerPoint. Używam w/w programów do pisania wszelkich pism, ankiet, sprawozdań, scenariuszy, prezentacji, a także do tworzenia tabel oraz wyliczania i porządkowania wyników postępów uczniów w pływaniu. 
  Dużym przedsięwzięciem było założenie strony internetowej sekcjapływacka.pl, na  której mogę umieszczać pliki w dowolnym formacie i pozwalać użytkownikom pobierać je na swoje komputery. Na stronie funkcjonuje Księga gości, która jest doskonałym sposobem komunikacji a dzięki wpisom użytkowników dowiaduję się, jak strona sekcji pływackiej postrzegana jest przez społeczeństwo. Strona zawiera też prosty formularz kontaktowy, który umożliwia otrzymywanie prywatnych wiadomości od użytkowników witryny a także darmową bramkę sms. Skuteczną miarą popularności witryny jest licznik odwiedzin.
Warto również wspomnieć o tym, iż cała dokumentacja związana z odbywanym stażem i awansem zawodowym wykonana została przeze mnie komputerowo. Ważną umiejętnością jest także fakt korzystania z zasobów Internetu, w tym: wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji, pozyskiwanie materiałów ze stron internetowych i przetwarzanie ich.
Uważam, że wykorzystywanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w mojej pracy pedagogicznej i wychowawczej znacznie podwyższa jakość pracy szkoły. Nowoczesna szkoła wymaga wykorzystywania zdobyczy współczesnej techniki. Nauczyciele, to grupa zawodowa, która musi nieustannie podnosić swoje kwalifikacje, aby sprostać nie tylko wymaganiom przełożonych ale także wymaganiom dzieci i młodzieży. Nierzadko ci ostatni przewyższają swoich wychowawców poziomem wiedzy informatycznej, dlatego zamierzam dalej rozwijać się w tej dziedzinie, aby móc jeszcze lepiej i sprawniej poruszać się w tym obszarze.
  Dzięki otwartym umysłom i wsparciu Dyrekcji MDK Fabryczna, zastąpiłem stare drabinki, podniszczone materace oraz resztę standardowego wyposażenia sali gimnastycznej- konsolą Xbox z technologią Kinect.
  Kinect to jedyny, niewymagający użycia kontrolera system śledzenia ruchu wykorzystujący aktywność całego ciała, dzięki któremu można ćwiczyć zarówno w programie fitness, jak i poprzez taniec lub dyscypliny sportowe. Żadnych mat, żadnych stepów, żadnych pilotów. Niezależnie, czy chcesz poprawić swoją kondycję, czy po prostu dobrze się bawić.
  Dzięki wbudowanemu w grach licznikowi spalonych kalorii, można śledzić swoje postępy w treningu, zdobywając kolejne cele w planie fitness, podzielonym na sesje rozgrzewkowe, mecze w tenisa i pojedynki taneczne z przyjaciółmi.
Dostosowane do ćwiczącego programy pozwalają trenować w swoim tempie, koncentrując się na dowolnych partiach ciała, potrzebach i preferencjach.
 
Rozdział III
§ 8 ust.2 pkt 3
„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach  wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”
 
W miejscu takim jak placówka wychowania pozaszkolnego dzielenie się wiedzą i doświadczeniem jest niemal koniecznością. Możliwość przekazywania swoich zasobów wiedzy i wypracowanych metod sprzyja podnoszeniu jakości pracy zarówno pojedynczych nauczycieli jak i całej placówki.
Każdy z nas posiada umiejętności, którymi może podzielić się z innymi. Samodoskonalenie oraz podwyższanie kompetencji poprzez profesjonalne kursy i szkolenia dają możliwość nauczycielom, instruktorom wypracowanie własnych i skutecznych metod pracy. Będąc nauczycielem – wychowawcą, instruktorem pływania, odczuwam potrzebę dzielenia się wiedzą, doświadczeniem oraz pasją.
 
Prowadzenie lekcji otwartej dla nauczycieli pływania
   Niezwykle ważne było dla mnie prowadzenie zajęć otwartych. Zachęcałem nauczycieli do przyglądania się mojej pracy ponieważ wierzę, że pływanie jest sportem uniwersalnym i przynoszącym korzyści każdemu, niezależnie od wieku i poziomu sprawności. Jako były pływak wiem jak rozwija ono koordynację, gibkość i wytrzymałość żeby wymienić tylko te podstawowe. Poza tym nieoceniony jest wpływ środowiska wodnego na zdrowie psychiczne- nawet zmęczenie odczuwane jest inaczej niż w innych sportach.  
   Starałem się zwrócić uwagę na to, w jaki sposób można zrealizować dany temat oraz chciałem podzielić się z innymi kreatywnym podejściem do zajęć sportowych. Z kolei uczestnicząc w takich zajęciach miałem możliwość podpatrzeć jak pracują moi koledzy i koleżanki, co zawsze stanowi inspirację. Wspólnie wyciągaliśmy wnioski do dalszej pracy.
    Dla pływaków zajęcia otwarte były okazją do prezentowania swoich umiejętności w szerszym gronie oraz odskocznią od często rutynowego i wymagającego treningu. Z kolei uczestnicy innych kół zainteresowań( judo, koszykówka, siatkówka), poznawali możliwości jakie daje im trening w wodzie- zadania w niej wykonywane mają nie tylko lepszy efekt ze względu na jej właściwości fizyczne ale także ze względu na radość jaką daje dzieciom(choć nie tylko) to środowisko.
   W czasie trwania stażu przeprowadziłem lekcje koleżeńskie, na których prezentowałem aktywizujące formy i metody pracy z dziećmi. Zachęcałem dzieci do czynnego udziału w zajęciach, by obserwujący nauczyciel mógł się przyjrzeć, pozyskać nowe umiejętności i doświadczenie w pracy (instruktora nauk pływania), trenera. Niekiedy obserwatorem moich lekcji był jeden nauczyciel, a czasami zajęcia gromadziły większą liczbę.
 
 
Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli
Dzięki szkoleniom WDN doskonaliłem swoje umiejętności pedagogiczne oraz wzbogaciłem warsztat pracy i poprawiłem efektywność pracy.
 
W maju 2013 roku zorganizowałem szkolenie połączone z pogadanką na temat  „Bezpieczeństwo dzieci nad wodą” 
Szkolenie to było odpowiedzią na potrzebę moich kolegów związaną ze zbliżającymi się wakacjami. Udzieliłem wszelkich informacji na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa nad wodą np.:
- rodzaje strzeżonych kąpielisk – ogólny podział i specyfikacja pod względem bezpieczeństwa
- aqua parki - omówienie zagrożeń
- zachowanie opiekuna/ nauczyciela na kąpielisku - porady praktyczne i zasady postępowania
Efektem szkolenia było przypomnienie sobie tego, na co należy zwracać uwagę by podczas wypoczynku nad wodą nie ryzykować tym, co jest dla nas najcenniejsze - życie.
Na drugim szkoleniu przekazałem nauczycielom wiadomości na temat:
„Metody pokonywania lęku przed wodą u dzieci  i dorosłych”
Podczas spotkania dyskutowaliśmy w gronie nauczycieli o źródłach występowania lęku, który często występuje jako instynktowny strach powiązany z obawą przed utopieniem się. Poruszałem takie zagadnienia jak:
- ogólna charakterystyka lęków przed środowiskiem wodnym
- rodzaje postaw lękowych u dzieci (ucieczka, płacz, odmowa etc.)
- rodzaje postaw lękowych u dorosłych
- zastosowanie właściwej metody wobec danej postawy lękowej
- zapobieganie postawom lękowym poprzez właściwą postawę rodzica i nauczyciela
Efektem prowadzonych zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli była samorealizacja i analiza własnych kompetencji, a także poszerzanie horyzontów warsztatu pracy w tej dziedzinie. Zajęcia otwarte są pewnego rodzaju łącznikiem pomiędzy nauczycielem - prowadzącym a nauczycielem obserwatorem. Cieszy mnie, że prezentowane przeze mnie pomysły zostały później wdrożone do innych zajęć sportowych, a nawet tych ze sportem nie związanych.
Obserwowanym efektem wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego jest podniesienie jakości pracy młodszych stażem nauczycieli oraz większa atrakcyjność zajęć u nauczycieli o ugruntowanym warsztacie pracy.
  Jednak najważniejsze było dla mnie to, że zaproponowane przeze mnie formy zajęć okazały się skuteczne i efektywne w wielu sekcjach i kołach zainteresowań MDK Fabryczna.
   Obserwowanie wyników własnej pracy i jej wpływu na innych, jest dla mnie nie tylko obowiązkiem, ale także bardzo satysfakcjonującym elementem zawodu nauczyciela.
 
Pełnienie obowiązków opiekuna stażu na nauczyciela mianowanego
We wrześniu 2013 roku powierzono mi funkcję opiekuna stażu pani Dominiki Komórek starającej się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego. Podjąłem się tego zadania z ogromną przyjemnością, gdyż będąc jej opiekunem podczas stażu na stopień nauczyciela kontraktowego zauważyłem w niej duży potencjał oraz zaangażowanie. Podczas trwania stażu wykonywałem następujące czynności:
- wspólne opracowanie planu rozwoju zawodowego na okres stażu
- prowadzenie zajęć w obecności nauczyciela stażysty i udzielanie wskazówek
- przygotowanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty
- omawianie przebiegu realizacji planu, udzielanie konstruktywnych i rzeczowych informacji zwrotnych
- pomaganie w rozwiązywaniu pojawiających się problemów
 
Pani Dominika Komórek przez cały okres stażu wykazywała się dużym entuzjazmem i zaangażowaniem. Z chęcią podchodziła do powierzonych jej obowiązków. Stosowane przez nią metody pracy oraz dobór ćwiczeń wskazywały na bardzo dobrą znajomość tematu oraz właściwe przygotowanie do zajęć. Cieszę się, że po raz kolejny miałem przyjemność pełnić rolę opiekuna stażu i sądzę, że chętnie podejmę się tego zadania w przyszłości.
 
 
Rozdział IV
§8 ust.2 pkt 4c
„Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.”
 
Organizowanie oraz udział w szkolnych i międzyszkolnych zawodach pływackich
 
Organizowałem oraz brałem udział w szkolnych i międzyszkolnych zawodach sportowych. Przygotowałem wybraną młodzież do zawodów na terenie gminy, powiatu i wielu województw. Mając na uwadze skromny budżet sekcji pływackiej od samego początku starałem się angażować rodziców i środowisko lokalne do pomocy przy różnego rodzaju wyjazdach, wycieczkach i innych aktywnościach sekcji pływackiej. Efektem tych działań są nasze doskonałe relacje i wzajemne zaufanie.
Zawody, wycieczki oraz imprezy skrupulatnie dokumentuję fotograficznie. Każdorazowo komentuję też przebieg zawodów i omawiam uzyskane wyniki, które wraz ze zdjęciami umieszczam na prowadzonej przeze mnie stronie internetowej www.sekcjaplywacka.com. 
 
Udział w Dolnośląskich Ligach Pływackich
 
- 05.11.2011r. Dolnośląska Liga Pływacka Szkół Podstawowych klas I – III (edycja 1 i 2)
- 23.11.2012r. Dolnośląska Liga Pływacka Szkół Podstawowych klas IV (edycja 2)
- 16.03.2012r. Dolnośląska Liga Pływacka Szkół Podstawowych klas IV (edycja 1-4)
- 27.04.2013r. Dolnośląska Liga Pływacka Szkół Podstawowych klas V (edycja 1-4)
- 08.06.2013r. Dolnośląska Liga Pływacka Szkół Podstawowych klas VI (edycja 1)
pobrany plik

Cele:
Celem lig pływackich młodszych klas jest przede wszystkim nabycie doświadczenia i sprawdzenie swoich możliwości wśród najlepszych pływaków województwa. Zawody te charakteryzują się zwykle wysokim poziomem przygotowania uczestników i
restrykcyjnymi przepisami sędziowania. Już samo uczestnictwo w nich jest dużym wyróżnieniem a zdobycie medalu lub dyplomu pozostaje jedną z cenniejszych pamiątek w życiu młodego sportowca.
Pozytywnym aspektem tej rangi zawodów jest ich oddziaływanie motywacyjne - zawodnicy i zawodniczki przekonują się, że tylko sumienne zaangażowanie i ciężki trening prowadzą do miejsca wśród najlepszych. Udział w kolejnych edycjach Lig Pływackich przyniósł moim zawodnikom wiele powodów do radości w postaci wyróżnień, dyplomów
i medali. Jestem bardzo dumny ze sportowych osiągnięć wszystkich zawodników a w szczególności:
- Adrianna Fronczek, Kamila Cierniak, Patryk Skinderowicz (50 m. styl motylkowy, 100 m. styl grzbietowy)
- Sebastian Stanisławowski, Rafał Piwnik, Michał Borecki, Kamil i Oliwia Majcher (100m. st. zmiennym, 200m. st. grzbietowym).
- Ania Przysada, Paweł Koba, Dawid Żukrowski (50m. st. dowolnym, 50m. st. Motylkowym).

pobrany plik
 
Dla trenera udział w Dolnośląskich Ligach Pływackich i zawodach podobnej klasy, to okazja by lepiej poznać swoich wychowanków, a także wymienić doświadczenia zawodowe z innymi nauczycielami. Osobiście uważam, że sport pływacki młodzieży w swojej dzisiejszej formie jest zbyt ukierunkowany na wynik i nie sprawdza się wychowawczo. Z tego powodu prowadzona przeze mnie sekcja nabrała charakteru rekreacyjnego- nastawionego na wychowanie w zdrowiu i nie obciążającego psychicznie.
pobrany plik (1)
pobrany plik (2)
pobrany plik (3)


Organizacja zawodów
 
W 2013 roku z mojej inicjatywy zorganizowane zostały zawody integracyjne. Udział w nich wzięli sportowcy z sekcji MDK Fabryczna wraz z niepełnosprawnymi dziećmi z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12.
10.04.2013r. Międzyszkolne zawody integracyjne
Na basenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dzieci Niewidomych, przy współudziale MDK- Fabryczna, zorganizowane zostały międzyszkolne zawody integracyjne.
Cel zawodów:
- integracja środowiska niepełnosprawnych z pełnosprawnymi oraz nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni
- propagowanie pływania
- zapoznanie uczestników MDK-Fabryczna z działalnością Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dzieci Niewidomych oraz osiągnięciami zawodników niepełnosprawnych w sporcie,
W zawodach wzięło udział 8 zawodników sekcji pływackiej (Martyna Sobótka, Patryk Skinderowicz, Dominika Borończyk, Karolina Bieranowska, Oliwia Tomczyk, Michał Borecki, Dominika Baziak, Wiktoria Rogacka)
 
08.04.2014r. Zawody integracyjne o puchar MDK Fabryczna
Zawody Pływackie o puchar MDK Fabryczna organizowane były wspólnie z Dolnośląskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących. Uczniowie startowali w pięciu konkurencjach dla każdego z poziomów: szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
Zawody zostały uroczyście otwarte przez panie dyrektorki Ewę Dobrowolska i Joannę Błaszczyk, po czym było mnóstwo super zabawy i zaciętej sportowej walki, w której padły rekordy. Oto laureaci pierwszych miejsc:
- 25m z deską - Nikolas Chardykow
- styl dowolny - Natalia Łyzińska, Michał Sawa
- grzbiet (25m) - Anna Wysocka, Mateusz Wojtanowski- grzbiet (50m) - Natalia Łyzińska, Michał Sawa,
- 50m na materacu - Nikolas Chardykow
pobrany plik (1)
pobrany plik (2)
pobrany plik 

Wydarzeniem specjalnym tych zawodów był mecz piłki wodnej nauczyciele- uczniowie, w którym uczniowie pokonali z łatwością nauczycieli 4:1
Podczas uroczystego zakończenia zawodów, które odbyło się już w  Ośrodku, medale, dyplomy oraz wyróżnienia zostały wręczone uczestnikom przez wicedyrektora Krzysztofa Kowala. Dyplomy i słodycze otrzymali natomiast wszyscy uczestnicy zawodów.

Współorganizacja zawodów
Wraz z trenerką sekcji pływackiej Szkoły Podstawowej nr 17 p. Dominiką Fecicą zorganizowałem kilka edycji zawodów pływackich dla najmłodszych.
Byłem także fundatorem nagród. Opłaty startowe za te nagrody wspomogły konta organizacji charytatywnych.
28.03.2012r. Wiosenne Zawody Pływackie klas I-III
Na pływalni w Szkole Podstawowej nr 17 odbyły się Wiosenne Zawody Pływackie.

pobrany plik

Celem nadrzędnym zawodów była świetna zabawa i sprawdzenie swoich możliwości w pływaniu, natomiast cel drugoplanowy to oczywiście rozpowszechnienie sportów wodnych wśród najmłodszych miłośników pływania oraz wdrożenie ich do środowiska, które poprzez konkurencję – uczy wygrywania ale również radzenia sobie z porażkami.
W tych zawodach brali udział zawodnicy i zawodniczki z klas III, z różnych wrocławskich szkół. Dzieci stanęły do trzech konkurencji na dystansie 50m :
-stylem grzbietowym,
-stylem klasycznym
-stylem dowolnym.
W zawodach udział wzięli: Dominika Baziak, Oliwia Tomczyk, Wiktoria Rogacka, Martyna Sobótka, Kacper Szymczyk.
 
pobrany plik (1)

Wszyscy zawodnicy zasłużyli na uznanie, zachowując wysoką kulturę osobistą i przestrzegając reguł fair play. W konkurencjach stylem klasycznym oraz dowolnym, dużą chlubę naszej sekcji przyniósł
Kacper Szymczyk:
I miejsce na dystansie 50m stylem klasycznym
I miejsce na dystansie 50m stylem grzbietowym.
Na podium stanęła również Wiktoria Rogacka  zdobywając: III miejsce na dystansie 50m stylem dowolnym.
 
pobrany plik (2) 
 
W tych zawodach wyróżnione zostały również starania zawodniczek, które nie zdobyły co prawda miejsca na podium lecz świetnie radziły sobie w seriach startowych, gdzie zajmowały drugie i trzecie miejsca: Martyny Sobótki, Oliwii Tomczyk i Dominiki Baziak.
Zarówno Mikołajkowe zawody pływackie jak i Wiosenne zawody pływackie mają charakter cykliczny i uczestniczymy w nich regularnie każdego roku.
 
27-28.03.2013r Wiosenne Zawody Pływackie klas I-III
Dnia 27-28.03.2013r w Szkole Podstawowej nr 17 odbyły się Wiosenne Zawody Pływackie klas I-III.
Cele:
- popularyzacja pływania, rozwój zdrowia.
- doskonalenie umiejętności pływackich wśród dzieci i młodzieży
- propagowanie pływania, jako czynnej formy spędzania wolnego czasu
- umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w rywalizacjach sportowych
- przegląd umiejętności pływackich wśród dzieci i młodzieży w celu wyłonienia talentów pływackich
W zawodach udział wzięli: Nikola Olbert, Jakub Gryzło, Jakub Strysz, Krzysztof Chlipała oraz Krzysztof Palonka. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali bardzo dobrą formę, co zaowocowało uzyskaniem rekordów życiowych. Najlepszy wynik osiągnął Krzysztof Chlipała zajmując piąte miejsce na dystansie 50m st. grzbietowym z czasem 00:48:15.
Kolejnym bardzo dobrym wynikiem pochwalić mógł się Krzysztof Palonka, który na tym samym dystansie uzyskał czas 00:50:26 zajmując siódme miejsce.
Świetnie spisała się również Nikola Olbert dzielnie walcząc na dystansie 50m st. klasycznym i grzbietowym w obu osiągając swoje rekordy życiowe. I choć nie stanęła na podium, to jej wola walki i ogromny optymizm zasługiwała na najwyższe uznanie.
Bardzo dobrze spisali się też nasi debiutanci, którzy mimo braku regularnych treningów, stanęli do walki z zawodowcami dzielnie stawiając im czoła.
Ich wyniki:
50m st. grzbietowym
- Gryzło Jakub czas 1:11.02 32
- Strysz Jakub czas 1:11.82 3
50m st. dowolnym:
- Strysz Jakub czas 00:58.19
- Gryzło Jakub czas 1:00.24
 
 
21-25.11.2011r.  Organizacja Turnieju Piłki Wodnej

cache_2457844923
 
W dniach 21-25.11.2011r. wraz z Dominiką Komórek zorganizowaliśmy turniej piłki wodnej dla dzieci z kilku wrocławskich gmin: Miękinia, Lutynia, Pisarzowice oraz dla uczestników sekcji pływackiej MDK-Fabryczna
Cele turnieju :
- propagowanie pływania rekreacyjnego
- wyrobienie postawy fair play cechującej się przestrzeganiem przepisów gry
i odrzuceniem korzyści wynikających z błędów  sędziego oraz różnego rodzaju oszustw sportowych
- propagowanie właściwej postawy wobec młodszych i słabiej pływających
  Turniej okazał się wielkim sukcesem zarówno dla organizatorów jak i dla dzieci. Mimo pochodzenia z różnych środowisk, dzieci współpracowały ze sobą, służyły sobie wzajemną pomocą.
  Starsi i doświadczeni zawodnicy sekcji MDK okazali się bardzo pomocni czasem zagubionym maluchom z innych szkół, zarówno na basenie i w szatni. W trakcie rozgrywek panowała prawdziwa atmosfera fair play, słabsze i młodsze dzieci nie były pomijane i miały szansę zdobywać punkty.
 
pobrany plik
 
08.12.2011r.  Mikołajkowe zawody pływackie
   Na basenie Szkoły Podstawowej nr 17 odbyły się Mikołajkowe Zawody Pływackie klas 1-3
   Celem tych zawodów była popularyzacja sportu pływackiego wśród najmłodszych oraz sprawdzenie swoich możliwości pływackich.
W zawodach brali udział zawodnicy i zawodniczki z najmłodszych klas wielu wrocławskich szkół. Dzieci rywalizowały w trzech konkurencjach na dystansie 25m: stylem grzbietowym, klasycznym oraz stylem dowolnym.

pobrany plik (1)
pobrany plik (2)

Jako jedne z niewielu zawody te odbywają się na umownych zasadach, nie stosuje się dyskwalifikacji, a atmosfera sprawia, że dzieci chętnie w nich uczestniczą. Nawiązane tam kontakty i zebrane doświadczenie zaowocowało podjęciem decyzji o organizacji większej ilości tego typu imprez. Ze względu na specyfikę kalendarza imprez planujemy cały cykl począwszy od września 2014 r.
Podczas tych zawodów zdobyliśmy wiele medali oraz wyróżnień.
Na szczególne uznanie zasłużyła forma Dawida Olejnika, który zdobył 2 złote medale w najważniejszych konkurencjach:
I miejsce na dystansie 25m stylem dowolnym
I miejsce na dystansie 25m stylem grzbietowym.
Kolejny medal zdobył jego kolega Kacper Szymczyk:
III miejsce na dystansie 25m stylem dowolnym i wyróżnienie za zajęcie IV miejsca stylem grzbietowym.
Dominika Borończyk: V miejsce na dystansie 25m stylem klasycznym
Rogacka Wiktoria: VII miejsce na dystansie 25m stylem dowolnym. 
pobrany plik (3)
 
Podsumowanie:
Mając na uwadze potrzeby dzieci w zakresie aktywności ruchowej i racjonalnego wykorzystania czasu wolnego, wdrażałem założony przeze mnie plan działania, który obejmował głównie organizację oraz uczestnictwo w zawodach sportowych oraz imprezach sportowo- rekreacyjnych. Jako nauczyciel pływania doskonaliłem w ten sposób również postępujący w czasie proces wychowawczy.
Celem tych działań były:
- popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny rozwój zdolności ruchowych
- budowanie w dzieciach postawy otwartej na aktywność fizyczną, ze szczególnym ukierunkowaniem na pływanie oraz bezpieczeństwo nad wodą
- umożliwienie sprawdzenia umiejętności pływackich zawodnikom urodzonym w latach
- przegląd umiejętności pływackich w celu wyławiania talentów pływackich wśród dzieci trenujących w klubach i sekcjach pływackich
- promowanie zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem rozbudzania i rozwoju zainteresowań pływackich wśród dzieci i młodzieży.
 
- zapoznanie zawodników z procedurami oraz atmosferą profesjonalnych zawodów pływackich.
- integracja między zawodnikami i klubami pływackimi                 
  Uczestnictwo w zawodach i wszelkich imprezach integracyjnych przyniosło efekty również dzieciom, które dzięki dyscyplinie i wytrwałości odnosiły wiele sukcesów. Przede wszystkim na dzieciach duże wrażenie robiły takie elementy jak: ilość startujących osób, związany z tym zgiełk startowy, elektroniczny pomiar czasu oraz starty na zakładkę.
  Mam nadzieję, że kolejne lata również przyniosą naszym dzieciom wiele radości i sukcesów w rywalizacji sportowej.
Przy okazji chciałbym podziękować rodzicom za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc w zakresie przewozu dzieci naszej sekcji na zawody pływackie. Dzięki tej pomocy nasze dzieci mogły bezpłatnie pojechać na w/w zawody.
 
 
Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów
 
Pływanie rodzinne
W 2012 roku wprowadziłem w życie projekt integracyjny nazwany „Pływanie rodzinne”- wspólne zajęcia z pływania dla młodych pływaków i ich rodziców.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że tym razem odwrócone zostały role uczestników, gdzie12- 15 letni pływacy (często ratownicy), dysponują o wiele większymi umiejętnościami od swoich rodziców.
  Raz w tygodniu z ogromną przyjemnością obserwuję jak wiele grupy mają sobie do zaoferowania i jak wpływa to na ich wzajemne relacje. Większość procesów zachodzi na poziomie podświadomym, co czyni zajęcia bardzo wyjątkowymi. 
  Mając na uwadze fakt, iż to rodzice przekazują dziecku określony wzorzec postępowania, ideą projektu było także wspieranie rozwoju potencjału rodziny a także budowanie więzi rodzinnych i spójności rodziny.
 Cele:
- popularyzacja pływania wśród dzieci,
- spędzanie wolnego czasu z rodzicami w sposób zorganizowany,
- rozwijanie nawyku „aktywnego wypoczynku”
Przy właściwym prowadzeniu i prawidłowym doborze ćwiczeń we właściwych warunkach, to bardzo potrzebne i cenne zajęcia. Poza motywacyjnymi i integracyjnymi korzyściami, niezwykle dobrze wpływa na relacje rodzice- nauczyciel, co ma doniosłe znaczenie we współczesnej edukacji. Rodzice wiedzą i widzą jak prowadzone są zajęcia, czego uczą a także maja możliwość na bieżąco reagować czy wpływać na treść czy formę zajęć.
  Lata doświadczeń zawodowych i obserwacji nauczyły mnie jak wiele korzyści niosą ze sobą wszelkie formy zajęć integracyjnych. Połączenie ze sobą grup o różnej specyfice i czasem bardzo odmiennych pod wieloma względami, nie jest łatwe i wymaga od prowadzącego wszechstronnej wiedzy i dużego zaangażowania.
  Mimo trudności w realizacji, często ze względu na eksperymentalną formę łączone zajęcia są warte wprowadzenia- korzyści pedagogiczne  i wychowawcze są bowiem nieocenione. Obserwując nauki pływania 4- 6 latków prowadzone przy praktycznej pomocy rodziców w wodzie  łatwo zauważyć ile radości i satysfakcji one sprawiają.
 
U starszych dzieci ta forma nie jest już praktykowana i rodzice pełnią jedynie rolę obserwatorów lub co gorsza nie pojawiają się w ogóle. Dla pedagoga konsekwencje są oczywiste- dzieci pozbawione możliwości pochwalenia się nowymi umiejętnościami przed mamą lub tatą, szybko tracą motywację i chęci do podejmowania wysiłku. Niestety często jest to problem wiążący się z rezygnacją dziecka z nauki.
Działania motywujące są dla mnie niezwykle istotne ze względu na monotonię i powtarzalność towarzyszących nauce pływania na poszczególnych etapach.
Nie sposób jednak opisać wszystkich zalet takiej integracji – atmosfery, dumy w oku rodzica i chęci dzieci pomagającym nieporadnym dorosłym.  Ten eksperymentalny pomysł okazał się wyjątkowo trafiony i od września 2015 roku planuję dalsze jego rozwinięcie.
 
Konsola Xbox z Kinectem
  Tworząc ankiety dotyczące działalności Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna na temat zainteresowań i aktywności pozaszkolnej nie sposob nie zauważyć, że większość młodych ludzi pasjonuje współczesna technologia- telefony komórkowe, Internet, komputery, konsole etc. Trend ten przyjmowany jest przez nauczycieli jako szkodliwy i utożsamiany z brakiem zainteresowań w ogóle. Granie na komputerze, telefonie czy konsoli niesłusznie kojarzone jest z marnowaniem czasu; niewiele osób zdaje sobie sprawę z ich korzyści i zastosowań edukacyjnych.
Odpowiednio dobrane do wieku i możliwości gry wideo pomagają rozwijać koordynację, uczą spostrzegawczości i logicznego myślenia. Od kilku lat obecne na rynku konsole oferują kontrolery ruchowe- idealne narzędzia do pracy i zabawy dla instruktorów oraz nauczycieli wychowania fizycznego. Młodzież korzysta z nich niezwykle chętnie i uznałem, że warto obalić związane z komputerami stereotypy panujące wśród wychowawców i przekonać ich do zapoznaniem się z tym tematem osobiście. Dzięki otwartym umysłom i wsparciu Dyrekcji MDK Fabryczna, zastąpiłem stare drabinki, podniszczone materace oraz resztę standardowego wyposażenia sali gimnastycznej- konsolą Xbox z technologią Kinect.

  Kinect to jedyny, niewymagający użycia kontrolera system śledzenia ruchu wykorzystujący aktywność całego ciała, dzięki któremu można ćwiczyć zarówno w programie fitness, jak i poprzez taniec lub dyscypliny sportowe. Żadnych mat, żadnych stepów, żadnych pilotów. Niezależnie, czy chcesz poprawić swoją kondycję, czy po prostu dobrze się bawić.
pobrany plik

Dzięki wbudowanemu w grach licznikowi spalonych kalorii, można śledzić swoje postępy w treningu, zdobywając kolejne cele w planie fitness, podzielonym na sesje rozgrzewkowe, mecze w tenisa i pojedynki taneczne z przyjaciółmi.
 Dostosowane do ćwiczącego programy pozwalają trenować w swoim tempie, koncentrując się na dowolnych partiach ciała, potrzebach i preferencjach.
Już podczas pierwszej prezentacji dało się zauważyć, że Kinect to urządzenie niezwykle atrakcyjne - dzieci bez wahania przystąpiły do ćwiczeń a nauczyciele zasypali mnie pytaniami na temat zastosowań tego egzotycznego narzędzia.
Większość z nich była zaskoczona jak szerokie możliwości oferuje konsola – kojarzona dotąd jedynie z bezproduktywnym spędzaniem czasu.
  Zgodnie z moimi oczekiwaniami wprowadzenie Xboxa do zajęć w MDK było krokiem we właściwym kierunku. Zakładałem, że większość młodych nauczycieli zapragnie wykorzystać mój pomysł w swoich kołach tematycznych i nie pomyliłem się. Natomiast zaskoczeniem były dla mnie entuzjastyczne reakcje także wychowawców seniorów.
  Niezależnie od wieku i doświadczenia każdy chciał „ zagrać” na konsoli. Ponadto w okresie ferii zimowych zaprosiliśmy do udziału w ćwiczeniach maluchy z Ośrodka Przedszkolnego na ulicy Zemskiej. Widok radośnie podskakujących przed konsolą przedszkolaków udowodnił ogromną wszechstronność tego urządzenia. Planuję wykorzystać tegoroczne wakacje by propagować zajęcia z Xboxem także wśród rodziców i opiekunów i udostępniać jak najszerszemu gronu odbiorców. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że rodzice także popierają zaproponowaną przeze mnie formę zajęć i częstokroć przekazują nieodpłatnie potrzebne nam gry i aplikacje.
  Dowodzi to, że brak zaufania do współczesnych technologii i niechęć do gier wideo można łatwo zastąpić radością i entuzjazmem poprzez odpowiedni dobór narzędzi i edukację.
 
pobrany plik (1)


Organizowanie wycieczek dla grup z poszczególnych kół zainteresowań, konkursów oraz imprez na rzecz uczestników zajęć.
 
Tropical Island
Umiejętne zarządzanie środkami finansowymi sekcji pływackiej pozwoliło mi także na zorganizowanie atrakcyjnego wyjazdu poza granice Polski.
Kiedy po raz pierwszy pomyślałem o wyjeździe na do parku wodnego Tropical Island, nie sądziłem, że pomysł się przyjmie i że znajdę wystarczająca ilość chętnych osób, by zapełnić miejsca w autokarze. Jednak udało nam się wyjechać 15.05.2012r. po raz pierwszy i nie dość, że zapełnione zostały wszystkie miejsca, to zainteresowanie przerosło moje oczekiwania do tego stopnia, że musiałem zarezerwować drugi autokar.
Nie przypuszczałem, że pomysł będzie się cieszył tak dużą popularnością. Jak dotąd zorganizowałem dwa takie wyjazdy, drugi miał miejsce  28.05.2013 r.
Bezpieczeństwo oraz spełnienie wszelkich wymagań proceduralnych jest dla mnie najważniejszą kwestią, dlatego nie ukrywam, że zawsze obawiam się o to, że coś może pójść nie tak. Zawsze po pomyślnym powrocie do Polski mówię sobie: „ Nie, to już był ostatni raz.” Ale oczywiście namawiany przez dzieci i rodziców, ulegam i w ten o to sposób wyjazdy te na stałe wpisały się do kalendarza imprez naszej sekcji.
Jest to dla mnie okazja do zacieśnienia kontaktów ze Szkołą Podstawową 113 przy ul. Zemskiej, lepszego poznania procedur formalnych związanych z organizowaniem wypoczynku młodzieży za granicą, a także okazja do wykazania się w roli organizatora i kierownika wycieczek. 
  
Zakończenie Roku szkolnego na kąpielisku Glinianki
Chcąc wynagrodzić zawodnikom ich ciężką pracę na treningach, każdego roku w czerwcu wraz z panią Dominiką Komórek, organizujemy oficjalne zakończenie roku szkolnego na kąpielisku Glinianki. Za pozyskane i oszczędzone w ciągu roku pieniądze, zapewniamy różnorodne menu, nieograniczoną ilość napojów oraz atrakcyjne zabawy na świeżym powietrzu.
pobrany plik (2)
pobrany plik (3)
 
Zawodnicy zapraszani są wraz ze swoimi rodzicami, gdyż jest to najlepsza okazja do tego, by podziękować im za cały rok współpracy. Z racji moich doskonałych kontaktów z władzami miasta oraz kierownictwem kąpieliska Glinianki, wstęp na kąpielisko w tym dniu jest dla wszystkich darmowy.
Zawodnicy zapraszani są wraz ze swoimi rodzicami, gdyż jest to najlepsza okazja do tego, by podziękować im za cały rok współpracy. Z racji moich doskonałych kontaktów z władzami miasta oraz kierownictwem kąpieliska Glinianki, wstęp na kąpielisko w tym dniu jest dla wszystkich darmowy.
 
„Mój wymarzony basen”- konkurs rysunkowy
Podczas ferii zimowych 2013 roku zorganizowałem konkurs rysunkowy dla grupy naborowej ( 6- 11 lat) - „Mój wymarzony basen”
Czas trwania: 2 tygodnie
Technika: rysunek, collage
Cele:
- rozwijanie wyobraźni, spostrzegawczości i sprawności manualnej
Konkurs trwał dwa tygodnie a efektem było otrzymanie 30 prac, które następnie zawiesiłem przy wejściu na pływalnię. Każde dziecko uczestniczące w zajęciach sekcji mogło oddać swój głos na ulubioną pracę wykonana przez swoich młodszych kolegów. Powstał ranking najlepszych prac, dzięki czemu wyłoniliśmy zwycięzcę - Michał Boreckiego, którego nagrodziliśmy dyplomem i koszulką sekcji pływackiej. Reszta uczestników otrzymała nagrody pocieszenia w postaci drobnych upominków.
Konkurs ten spodobał mi się tak bardzo, że podobnie jak inne organizowane przeze mnie imprezy nabrał charakteru cyklicznego.
 
Działania dotyczące pozyskiwania sprzętu sportowego oraz nagród

Prowadziłem również działania dotyczące pozyskiwania sprzętu sportowego oraz nagród. Zakupiono między innymi czepki i koszulki - listopad 2011r. oraz okularki pływackie i monopłetwy w październiku 2013r., konsolę Xbox, rzutnik oraz wiele gier ruchowych na potrzeby ćwiczeń ogólnorozwojowych na sali gimnastycznej w lutym 2014r., a także akcesoria do nauki pływania: maty, zabawki do nurkowania, mini deski surfingowe, ryby dmuchane, pływaki.
Dla zawodników systematycznie uczęszczających na zajęcia i szczególnie zaangażowanych w codzienne treningi, wprowadziłem dodatkowe gratyfikacje. Nagrodą za włożony wysiłek, poświęcenie oraz uzyskiwanie najlepszych wyników, uczniowie otrzymywali drobne upominki w postaci pendrivów. 
Pozyskałem sponsora „Benefix  Bielawski Zbigniew”, który ufundował statuetki okolicznościowe przedstawiające pływaków, na Memoriałowe zawody pływackie - 14.10.2012r oraz 27.10.2014r. 
 
Rozdział IV
§8 ust.2 pkt 4e
„Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.”
 
W trosce o wychowanie, pomoc wychowankom i ich rodzinom oraz opiekę nad powierzonymi uczniami w szkole nawiązywałem współpracę z innymi instytucjami i podmiotami. Poprzez wspólne cele, które wspierają proces wychowawczy uczniów mogłem podejmować działania mające wpływ na nieustanny rozwój pedagogów w szkole.
Dzięki instytucjom, osobom i innym podmiotom, stawiającym sobie za cel troskę o rozwój człowieka i podmiotowe podejście do jego problemów, moje oddziaływanie wychowawcze i dydaktyczne mogło być skuteczniejsze.
 
Współpraca z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym

Od 14 roku życia moją pasja jest ratownictwo wodne. Jako Młodszy Ratownik WOPR zdobywałem doświadczenie i podnosiłem swoje kwalifikacje na wszelkich możliwych akwenach wodnych. Po 10 latach uzyskałem stopnie Ratownika Morskiego, Śródlądowego i Basenowego.  
W 2003 roku uhonorowano mnie stanowiskiem Szefa Plaży na jednym z większych akwenów wodnych we Wrocławiu- kąpielisku „ Glinianki:, którą to funkcje pełnię do dziś. Od 11 lat udaje mi się w ten sposób łączyć działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa nad wodą z zawodem instruktora pływania, nauczyciela i wychowawcy MDK Fabryczna.
Z chwilą zakończenia roku szkolnego od wielu lat kontynuuję pracę wychowawczą jako ratownik WOPR. Będąc przełożonym grupy ratowników na kąpielisku mam ku temu doskonałą okazję. Moi podopieczni z MDK Fabryczna poznają wnikliwie arkana zawodu pracując ramię w ramię z doświadczonymi i zasłużonymi ratownikami WOPR.
Jest to unikalna okazja dla młodzieży aby poznać zasady funkcjonowania kąpieliska czyli przyporządkowania ratowników do poszczególnych stanowisk i nadania im odpowiednich funkcji (łódź ratownicza, zjeżdżalnia, zabiegi medyczne). Uczą się także pracy na każdym z tych stanowisk, patrolują łodzią ratowniczą kąpielisko, służą pomocą na zjeżdżalni, pomagają w pierwszej pomocy przedmedycznej.
Często zdarza się, że asystują nie tylko przy opatrywaniu niegroźnych ran i drobnych otarć ale także zdobywają doświadczenie w postępowaniu w przypadkach zagrażających życiu ( złamaniach kończyn, urazach kręgosłupa, urazach wewnętrznych, zawałach serca)
Jestem głęboko przekonany, że wykonywana przeze mnie praca społeczna na rzecz popularyzacji ratownictwa i bezpieczeństwa nad wodą wpływa pozytywnie na postawę moich wychowanków zarówno teraz jak i w dorosłym życiu.  Niezależnie od zawodu jaki wybiorą w przyszłości będą zawsze świadomi takich wartości jak; poszanowanie ludzkiego życia, postawa fair play, sumienne podejście do wykonywanych obowiązków i przyjemność z pracy społecznej.
Jestem niezwykle dumny z tego, iż moje działania zostały dostrzeżone przez środowisko ratownicze oraz społeczność lokalną- zostałem uhonorowany dwoma wysokimi odznaczeniami:
 
Medal za zasługi w akcjach ratowniczych ratujących ludzkie życie
Medal Honorowy za wyjątkowe efekty w szkoleniu i wychowaniu młodzieży.
pobrany plik
 
Dodatkowo wspomnę, że wielu moich podopiecznych mimo młodego wieku otrzymuje propozycje pracy w jednostkach terenowych WRPR np.(elitarnej Grupie Interwencyjnej).
Szef tej grupy - Piotr Uroda jest regularnym uczestnikiem treningów sekcji pływackiej MDK Fabryczna, a także prowadzi pogadanki szkoleniowe z nasza młodzieżą.
Przy okazji warto nadmienić, że drugim ogromnym autorytetem jaki regularnie uczęszcza na moje zajęcia jest pan Robert Przysada - Mistrz Europy w stylu grzbietowym.
Ciekawą formą współpracy WOPR i MDK Fabryczna jest organizowany przeze mnie co roku projekt „ I Ty zostaniesz Ratownikiem” skierowany do najmłodszych dzieci (6 -12 lat).
 
Ostatnim akcentem sezonu letniego jest dla mnie organizacja i obsługa ratownicza
Maratonu Pływackiego o Puchar Wrocławia – niezwykle popularnego w środowisku pływackim wydarzenia, które co roku gromadzi na Gliniankach setki osób w różnym wieku. Jako szef plaży jestem odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie tej imprezy od strony ratowniczej. Wymaga to ode mnie znajomości prawa dotyczącego masowych imprez odbywających się nad wodą. Wyznaczam przebieg trasy maratonu, zapewniam niezbędną liczbę ratowników oraz łodzi asekuracyjnych. Jest to przedsięwzięcie niezwykle trudne i wymagające dużej wiedzy na temat specyfiki akwenów wodnych, niebezpiecznych miejsc. Poddaję szczegółowej analizie wiek i kondycję fizyczną uczestników i w oparciu o nią decyduję o rozmieszczeniu łodzi i poszczególnych ratowników w różnych punktach kąpieliska.
Zakończenie Maratonu Pływackiego jest dla mnie jednocześnie ostatnim dniem służby w danym sezonie.
 
pobrany plik
pobrany plik (1) 
 
02.06.2012r.- Festyn z okazji Dnia Dziecka
 
Zorganizowałem spotkanie ze specjalną jednostką WOPR „Grupa Interwencyjna”
Dzieci miały okazje zrobić sobie zdjęcia z Ratownikami, zadawać im pytania i do woli zapoznać ze sprzętem ratowniczym. Ze względu na ogromne zainteresowanie dzieci, spotkanie te starałem się organizować cyklicznie.
pobrany plik (2)

Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów
Aktywnie współpracowałem z nauczycielami innych sekcji. Wspólnie opracowywaliśmy scenariusze uroczystości Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna przy ul. Zemskiej we Wrocławiu.
Angażowałem się w organizację imprez osiedlowych oraz festynów.
 
pobrany plik

Podczas Jesiennego Festynu Osiedlowego MDK Fabryczna 17.09.2011 przygotowywałem stanowiska dla poszczególnych kół zainteresowań a w szczególności - dbałem o właściwą ekspozycję stanowiska sekcji pływackiej. Zdjęcia robione przeze mnie zamieszczone były na łamach strony internetowej Osiedla „Nowy Dwór”.
Zajmowałem się również dokumentacją fotograficzną, która umieszczana była na stronach MDK Fabryczna oraz w kwartalniku Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” (Załącznik 3)
- 30.05.2010 Festyn z okazji Dnia Dziecka i 15-lecia MDK "Fabryczna"
- 17.09.2011 Jesienny Festyn Osiedlowy
- 28.05.2011 Festyn z okazji Dnia Dziecka
- 02.06.2012 Festyn z okazji Dnia Dziecka.
- 22.09.2012 Jesienny Festyn Osiedlowy z udziałem MDK Fabryczna.
- 25.05.2013 Festyn z okazji Dnia Dziecka i 30-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej "ND”
 
pobrany plik (1)
 
Ważnym aspektem była również promocja poszczególnych kół zainteresowań wśród społeczności lokalnej poprzez rozdawanie ulotek związanych z daną sekcją. Publikowałem na stronach internetowych tj. www.sekcjaplywacka.pl i portalach społecznościowych min. facebook wyniki organizowanych przeze mnie zawodów oraz konkursów. Opracowywałem i pomagałem tworzyć wiele ankiet oraz kwestionariuszy mających na celu poprawę jakości placówki.